Tạm ngưng toàn bộ cổ phiếu 7Up trên NSE

Từ ngày 12/1/2018, toàn bộ giao dịch cổ phiếu của công ty 7-Up Bottling Company Plc đã bị tạm ngưng trên Sở Giáo dịch Chứng khoán Nigeria (NSE). Trước đó, công ty này đã nhận được thông báo về việc đình chỉ nhằm xác định lại các cổ đông đủ điều kiện để nhận được sự xem xét của Scheme.

Tạm ngưng toàn bộ cổ phiếu 7Up trên NSE

Thứ 5 tuần trước, các cổ đông của 7Up đã thông qua một nghị quyết để đi đến … Read More

Affelka mua lại 19.33 tỷ cổ phiếu của 7Up

Theo báo cáo từ Stanley Opara, Công ty nước giải giát 7Up sẽ được Affelka mua lại 19,33 tỷ cổ phiếu (tương đương 60 triệu USD) theo thoả thuận nhằm tái cấu trúc công ty hiện đang gặp khó khăn.

Affelka mua lại 19.33 tỷ cổ phiếu của 7Up

Thời gian vừa qua, ngành công nghiệp nước giải khát đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc suy thoái nền kinh tế ở Nigeria – quốc gia đông dân nhất của Châu Phi và cuộc khủng hoảng tiền tệ … Read More